Your Company Logo Here

тел: +38932550861
факс +38932390700

Мисија

cok 2Центарот за квалитет во соработка со Ректорската управа, разработува и имлементира форми и процедури со кои ќе се осигури дека наставничкиот кадар вклучен во обуката на студентите е квалифициран и компетентен за работата која ја извршува.
Центарот за обезбедување на квалитетот собира и анализира податоци за внатрешна и надворешна евалуација на наставничкиот кадар и врши мониторинг на имплементираните процедури со кои ќе се осигуруваат неопходните компетенции на персоналот кои се регрутира или назначува.
Центарот за обезбедување на квалитетот развива и имплементира програми за унапредување на наставните вештини и капацитети.