Your Company Logo Here

тел: +38932550861
факс +38932390700

Цели и задачи

cok1Зачувување на интересот на Универзитетот и општеството, за развој и одржување на квалитетот и стандардите на високото образование, зголемување на квалитетот на образованието кое го добиваат студентите, асистирање во процесите на управување и подобрување на квалитетот на универзитетско ниво, обезбедување подлоги и поддршка за интерната и екстерната евалуација, обезбедување транспарентност и едноставност на процедурите за евалуација на сите нивоа, информирање и едуцирање на студентите, наставничкиот кадар, техничкиот персонал и сите заинтересирани страни за важноста и потребата од развој и одржување на сопствена култура на одржување на квалитетот, како и процесите и резултатите од комплетирање на кое било ниво на високо образование.